INTERN PRIVACYBELEID 

Brainfood Therapie

 1. Inleiding 

Dit is het privacybeleid van Brainfood Therapie. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van Brainfood Therapie. 

Brainfood Therapie is als zorgaanbieder verwerkingsverantwoordelijke. Brainfood Therapie bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit document beschrijft de wijze waarop Brainfood Therapie als verwerkingsverantwoordelijke met (bijzondere) persoonsgegevens omgaat, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.  

Aan bod komen de volgende onderwerpen: 

 1. Actualisatie en controle naleving privacybeleid; 
 1. Categorieën persoonsgegevens en doelen;  
 1. Organisatorische en technische maatregelen/ beveiliging; 
 1. Informatieplicht; 
 1. Verwerkingsregister; 
 1. Verwerkers en ontvangers;  
 1. Bewaartermijnen;  
 1. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA); 
 1. Doorgifte buiten de EU;  
 1. Geen functionaris voor de gegevensbescherming; 
 1. Beveiligingsincidenten;  
 1. Rechten van betrokkenen.  

 1. Actualisatie en controle naleving privacybeleid  

De verwerking van persoonsgegevens binnen Brainfood Therapie dient in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacybeleid door medewerkers en verwerkers van 
Brainfood Therapie daadwerkelijk wordt nageleefd.  

 1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen 

Brainfood Therapie verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen: 

 1. (potentiële) patiënten; 
 1. bezoekers aan het praktijkpand van Brainfood Therapie;  
 1. bezoekers https://www.brainfoodtherapie.nl/;    
 1. deelnemers aan bijeenkomsten van Brainfood Therapie; 
 1. Sollicitanten en zpp’ers die als medebehandelaar worden ingezet;  
 1. alle overige personen die met Brainfood Therapie contact opnemen of van wie Brainfood Therapie persoonsgegevens verwerkt.  

 1. (potentiële) patiënten 

Brainfood Therapie verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeve van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.  

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Brainfood Therapie opgeslagen.  

 1. zzp’ers  

Brainfood Therapie verwerkt de persoonsgegevens van door haar ingeschakelde zzp’ers. Brainfood Therapie vraagt zzp’ers niet om een kopie of scan van hun identiteitsbewijs te verstrekken. Wel zal in het kader van de vergewisplicht (Wkkgz) een onderzoek worden gedaan naar de geschiktheid van de zzp’er. 

 1. sollicitanten 

Van personen die bij Brainfood Therapie hebben gesolliciteerd, worden persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens en gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en het cv. Deze gegevens worden verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en om met een kandidaat contact te leggen. De gegevens worden bewaard tot maximaal 6 maanden na de sollicitatieprocedure.  

 1. overige personen 

In het kader van de behandeling, kan Brainfood Therapie ook gebruikmaken van gegevens afkomstig van andere hulpverleners.  

 1. Organisatorische en technische maatregelen/ beveiliging 

Uitgangspunt voor Brainfood Therapie is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zowel intern als bij inschakeling van derde partijen. Voor beide gevallen heeft Brainfood Therapie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  

Interne maatregelen  

Brainfood Therapie heeft de volgende interne technische en organisatorische maatregelen getroffen: 

 1. het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners (conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513) vindt uitsluitend plaats via een beveiligde verbinding. Binnen de praktijk wordt daarvoor gebruik gemaakt van zorgmail (EZDA) en voor zowel mail contact als voor het uitwisselen van bestanden.  

E-mailen of WhatsApp gebruik met andere hulpverleners is alleen toegestaan voor algemene communicatie. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via (zakelijke of privé) e-mailaccounts of via applicaties als WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is niet toegestaan;  

 1. vertrouwelijke informatie dient uitsluitend te worden opgeslagen in het ICT-systeem Intramed en Dropbox van de praktijk en niet daarbuiten. Beide systemen voldoen aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is en deze gegevens zijn versleuteld;  

 1. iedere ZZP’er die gebruik maakt van de ICT systemen van de praktijk zorgtervoor zorg dat zijn/haar wachtwoord voor het ICT-systeem van de praktijk voldoende sterk is en periodiek wordt gewijzigd;  

 1. het is niet toegestaan apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons onbeheerd buiten de praktijk achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur moet worden afgeschermd met een wachtwoord;  

 1. inloggegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en dienen niet met derden te worden gedeeld. Uitsluitend in bepaalde voorkomende gevallen, zoals waarneming tijdens verlof of bij uitval door ziekte, mogen inloggegevens vertrouwelijk met een collega worden gedeeld. 

 1. bij vertrek van de praktijk dient iedere medewerker zijn/haar desktop computer volledig uit te loggen, af te sluiten en eventuele papieren dossiers volledig en veilig op te bergen;  

 1. het is niet toegestaan, zonder toestemming van de maatschaphouders van Brainfood Therapie, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanners aan te passen of te verwijderen;  

 1. De (thuis)computer of laptop van de zorgaanbieder zelf of van een zzp’er die werkzaam is voorde praktijk, waarmee verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de praktijk (VPN-verbinding) dient te zijn voorzien van actieve wachtwoordbeveiliging, firewall en virusscanner. Veiligheidsupdates dienen tijdig te worden uitgevoerd. Er mag geen verbinding worden gelegd via openbare wifi-netwerken. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie op de thuiscomputer op te slaan of om papieren dossiers of externe gegevensdragers (zoals een laptop, tablet of externe harde schijn) met vertrouwelijke informatie onbeheerd in een auto of elders buiten de praktijk achter te laten;  

 1. bij vertrek van de praktijk dient iedere zzp’er te controleren of er nog andere medewerkers in het pand aanwezig zijn. De laatst aanwezige zorgt ervoor dat alle ramen en deuren zijn gesloten en op slot zijn;  

 1. toegang tot het pand is alleen mogelijk met aan zzp’er verstrekte sleutels. Sleutels mogen niet aan derden worden afgegeven;  

 1. ZZp’ers die voor de praktijk werken zijn contractueel verplicht tot geheimhouding. 

Brainfood Therapie ziet op naleving van de hiervoor genoemde maatregelen. Steekproefsgewijs kunnen (proportionele) controles worden uitgevoerd. Als wordt vermoed dat maatregelen door een bepaalde zzp’er niet in acht worden genomen, kan worden overgegaan tot gerichte controles tegen de zzp’er in kwestie. Na deze controle kan Brainfood Therapie op basis van haar bevindingen besluiten tot het treffen van maatregelen en het verbreken van de sessie van opdracht met de desbetreffende zzp’er 

Verwerkers 

Met verwerkers heeft Brainfood Therapie afspraken gemaakt over de te nemen technische en organisatorische maatregelen. Op grond van de vastgestelde risico’s die de persoonsgegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen, is het gewenste beveiligingsniveau bepaald.  

Door Brainfood Therapie ingeschakelde verwerkers zijn verplicht Brainfood Therapie alle informatie te verstrekken die nodig is om de nakoming van de verplichtingen als verwerker aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Brainfood Therapie of een door Brainfood Therapie gemachtigde controleur mogelijk te maken en eraan bij te dragen.  

 1. Informatieplicht  

Brainfood Therapie informeert betrokkenen over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor personen die niet aan Brainfood Therapie zijn verbonden, is om die reden een extern privacystatement opgesteld. Dit privacystatement is op de website van Brainfood Therapie gepubliceerd.  

Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens binnen Brainfood Therapie. Voor medewerkers geldt een intern privacyprotocol. Dit interne protocol van Brainfood Therapie is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk.  

 1. Verwerkingsregister 

Brainfood Therapie houdt een verwerkingsregister bij. Dit register bevat een beschrijving van onder meer de verwerkingsdoeleinden, categorieën betrokkenen en ontvangers, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen. In het verwerkingsregister worden verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkene en per categorie persoonsgegeven bijgehouden.  

Het verwerkingsregister (Excel-bestand) is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk.   

 1. Verwerkers, verantwoordelijke en ontvangers 

Verwerkers 

Brainfood Therapie kan bij het verwerken van persoonsgegevens gebruikmaken van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van Brainfood Therapie. Met deze partijen heeft Brainfood Therapie verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder meer de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacyrechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker. 

Brainfood Therapie maakt gebruik van de volgende verwerkers: 

Intramed, Telepsy, Qit-online, Zorgmail (EZDA), Dropbox 

Famed 

Omdat Famed een ‘verantwoordelijke’ is, is een verwerkersovereenkomst niet van toepassing. Een verwerkersovereenkomst wordt namelijk gesloten tussen een ‘verantwoordelijke’ en een ‘verwerker’. 

Ontvangers 

Brainfood Therapie verstrekt persoonsgegevens van betrokkenen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, de uitvoering van een ZZP (sessie van opdracht) overeenkomst of in geval van een wettelijke verplichting. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.   

 1. Bewaartermijnen 

Brainfood Therapie vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.  

Brainfood Therapie   hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;  
 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  
 1. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;  
 1. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;  
 1. bezoekers van de website 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 

 1. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) 

In uitzonderingsgevallen zou sprake kunnen zijn van het uitvoeren van een DPIA. In dat geval voert Brainfood Therapie voor elke nieuwe verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit, indien deze een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan.  

 1. Doorgifte buiten EER  

Brainfood Therapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Brainfood Therapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.  

 1. Geen functionaris voor de gegevensbescherming 

Een verwerkingsverantwoordelijke dient een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te wijzen, onder meer in geval deze hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens). ‘Hoofdzakelijk belast’ heeft betrekking op de kernactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke. De Artikel 29-werkgroep definieert kernactiviteiten als processen die essentieel zijn om de doelen van de organisatie te bereiken, of die tot de hoofdtaken van de organisatie horen. 

Brainfood Therapie heeft geen FG aangesteld aangezien geen sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zie handleiding). 

 1. Beveiligingsincidenten 

Brainfood Therapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.  

Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Brainfood Therapie beoordelen: 

 • of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens; 
 • welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken; 
 • of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren; 
 • of het incident aan de AP dient te worden gemeld;  
 • of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht; 
 • welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen. 

Brainfood Therapie documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister.   

Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door 
Brainfood Therapie ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst bepaald dat de verwerker 

Brainfood Therapie zo snel mogelijk bericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens. 

 1. Rechten van betrokkenen  

Rechten die een betrokkene volgens de AVG in zijn algemeenheid heeft, zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. 

Brainfood Therapie heeft zodanige technische maatregelen genomen dat aan een gerechtvaardigde uitoefening van deze rechten gevolg kan worden gegeven.  

Verzoeken van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens worden door Jeroen Posthumus, psychotherapeut en Kim Vo, maatschaphouder afgewikkeld.

Verzoeken en de afhandeling daarvan worden opgeslagen in een afzonderlijke map in het ICT-systeem Dropbox.  

Na ontvangst van een verzoek zal Brainfood Therapie eerst de identiteit van de verzoeker vaststellen, aan de hand van naam, contact- en adresgegevens, identiteitsbewijs en geboortedatum.  

Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld, zal Brainfood Therapie aan de verzoeker bevestigen dat er binnen één maand op het verzoek zal worden gereageerd. Als blijkt dat het verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over verlenging van de termijn informeert Brainfood Therapie de verzoeker binnen de eerste maand.  

Brainfood Therapie stelt vast welk recht de verzoeker inroept en verzamelt in dat kader de benodigde gegevens. Brainfood Therapie beoordeelt of aan het verzoek van de verzoeker kan worden voldaan, mede gelet op het beroepsgeheim en de wettelijke bewaarplicht. De behandelaar legt zijn bevindingen in een verslag vast. Het verslag wordt opgeslagen in een map van het ICT-systeem van de praktijk, dat speciaal voor het verzoek is aangelegd. 

In beginsel worden aan de verzoeker voor de behandeling van het verzoek geen kosten in rekening gebracht. Niettemin kan de verzoeker een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in geval van herhaalde (ongegronde) verzoeken of als meer dan één kopie van een dossier wordt verlangd.  

Als het verzoek wordt gehonoreerd en het verzoek heeft betrekking op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, dienen ook de externe partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen van het verzoek in kennis te worden gesteld. Brainfood Therapie stelt vast of daarvan sprake is en noteert de derde partijen in zijn verslag. Dergelijke kennisgevingen aan externe partijen laat Brainfood Therapie achterwege als dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.