PRIVACYSTATEMENT 

Brainfood Therapie 

Brainfood Therapie gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74144561hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Brainfood Therapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

 1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Brainfood Therapie persoonsgegevens verwerkt:  

 1. (potentiële) patiënten; 
 1. bezoekers aan het praktijkpand van Brainfood Therapie;  
 1. bezoekers https://www.brainfoodtherapie.nl/;    
 1. deelnemers aan bijeenkomsten van Brainfood Therapie
 1. Sollicitanten en zpp’ers die als medebehandelaar worden ingezet;  
 1. alle overige personen die met Brainfood Therapie contact opnemen of van wie Brainfood Therapie persoonsgegevens verwerkt.  
 1. Verwerking van persoonsgegevens 

Brainfood Therapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 1. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 1. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van
  Brainfood Therapie worden geen gegevens opgeslagen, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 1. bij bezoek aan de praktijk worden geen camerabeelden vastgelegd. Bij de buitenzijde van de praktijk en in het trappenhuis worden geen camerabeelden gemaakt.
 1. Gebruikt worden voor het maken van video- en/of audio-opnames tijdens een sessie. Daarvoor dient in at geval eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.
 1. Gebruikt worden voor het afnemen van vragenlijst, E-Health of Rom metingen. Daarvoor dient eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.
 1. Doeleinden verwerking 

Brainfood Therapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 1. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 1. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 1. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens
 1. Rechtsgrond 

Brainfood Therapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 
 1. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; 
 1. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; 
 1. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 
 1. Verwerkers 

Brainfood Therapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Brainfood Therapie persoonsgegevens verwerken. Brainfood Therapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 1. Persoonsgegevens delen met derden 

Brainfood Therapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Brainfood Therapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 1. Doorgifte buiten de EER  

Brainfood Therapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Brainfood Therapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens 

Brainfood Therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Brainfood Therapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;  
 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  
 1. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;  
 1. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;  
 1. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 
 1. Wijzigingen privacystatement 

Brainfood Therapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Brainfood Therapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Brainfood Therapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderenover te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te makenHierover kunt u contact opnemen met Brainfood Therapie door een e-mailbericht te sturen naar info@brainfoodtherapie.nl.  

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Brainfood Therapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Brainfood Therapie door een e-mailbericht te sturen naar info@brainfoodtherapie.nlEen klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).